I dag har Stockholms län över två miljoner invånare och antalet beräknas öka med ytterligare 440 000 fram till år 2030.

Således ligger det ett mycket stort ansvar i att kunna möta och utveckla framtidens vårdbehov i regionen.

Sömnsvårigheter behandlas i första hand med andra metoder än läkemedel (icke-farmakologiska metoder). I de fall då annan sjukdom som till exempel depression eller ångest, ger upphov till sömnsvårigheterna bör behandlingen inriktas mot den bakomliggande sjukdomen.

Den mest besvärande biverkningen av bensodiazepiner är toleransutveckling (dvs högre och högre doser av läkemedlet krävs för att ge samma effekt) och beroende. En annan vanlig biverkning är trötthet, något som är viktigt att komma ihåg till exempel vid bilkörning. Andra biverkningar av bensodiazepiner är exempelvis koncentrationssvårigheter, yrsel och huvudvärk. Äldre patienter kan få försämrad muskelstyrka vilket ökar risken för fall.

Vid läkemedelsbehandling av ångest rekommenderas i första hand så kallade SSRI-läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Bensodiazepiner (ångestdämpande läkemedel exempel Xanor, Stesolid, Sobril, Oxascand etc) ska helst undvikas helt vid dessa tillstånd eftersom de kan ge upphov till mycket omfattande och svåra läkemedelsberoende.

Ungefär var tredje kvinna och var femte man drabbas någon gång i livet av en ångestsjukdom. Exempel på detta kan vara panikångest, social fobi, tvångssyndrom, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, specifika fobier – som alla yttrar sig på olika sätt och ibland tillsammans med en depression.

Depression och ångestsyndrom tillhör de stora folksjukdomarna och drabbar människor i alla åldrar. Minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män kommer någon gång i livet att få en behandlingskrävande depression.

Målet med behandling av depression och ångestsyndrom är tillfrisknande.

Många psykiska och kroppsliga sjukdomar kan i ett första skede likna varandra symtommässigt och därmed kan det vara svårt att ställa rätt diagnos. Det är därför viktigt med en specialistläkarbedömning.

En korrekt ställd diagnos är en förutsättning för ett korrekt omhändertagande och en korrekt behandling.