Vid läkemedelsbehandling av ångest rekommenderas i första hand så kallade SSRI-läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Bensodiazepiner (ångestdämpande läkemedel exempel Xanor, Stesolid, Sobril, Oxascand etc) ska helst undvikas helt vid dessa tillstånd eftersom de kan ge upphov till mycket omfattande och svåra läkemedelsberoende.